Landek

Původ jména Nadace Landek

Nadace LANDEK Ostrava byla pojmenována podle zalesněného protáhlého vrchu Landek nad soutokem řek Odry a Ostravice, který je unikátním územím z hlediska geologie, přírodovědy, historie lidského osídlení, archeologie, historie a hornictví. Landek v sobě spojuje vše, co je cílem Nadace LANDEK Ostrava ošetřovat a chránit, a proto bylo jeho jméno přijato jako symbol jejího smyslu a poslání.

Z geologického hlediska je vrch obrovskou vrásou prvohorního pohoří, jehož jižní a jihovýchodní svah byl obnažen vodami řeky Odry a vzniklo tak jedinečné panorama karbonských vrstev s výchozy uhelných slojí na povrch.

Již ve starší době kamenné před 23 tisíci léty se na Landeku usídlili pravěcí lovci (lovci mamutů), jejichž tábořiště bylo náhodně odkryto v roce 1924. Následný archeologický výzkum objevil vedle četných nástrojů zhotovených z úlomků pazourku nebo zvířecích kostí torso ženského těla vyřezané z červeného krevele, které je nazýváno Landeckou (Petřkovickou) venuší. Významným objevem bylo zjištění, že tito pravěcí lovci zřejmě jako první na světě použili černé uhlí k udržování ohně.

Ve středověku byl Landek významným strážním místem nad křižovatkou obchodních cest mezi Baltem a Středomořím, které bývají označovány jako "jantarová" nebo "solná" stezka. V 9. století zde stávalo slovanské hradisko a o 400 let později středověký hrad opavských knížat. Hrad byl rozbořen v roce 1474 a jeho zdivo posloužilo jako stavební materiál obyvatelům okolních obcí.

Velký zlom v historii lokality představoval objev výchozů dvou uhelných slojí na úpatí Landeku rychlebským důlním měřičem Scholzem v roce 1780. Majitel hlučínského panství Jan Adam, sv. pán Gruttschreiber, jemuž toto území patřilo, pochopil význam nového zdroje energie. Dne 26. února 1782 mu byla vydána koncese, která obsahovala povolení zarážky dolů Juliana a Vilemína. Toto datum je tedy dnem zrodu dolování nejen na vrchu Landek v tzv. hlučínských dolech, ale zároveň i dnem, kdy se na území ostravsko – karvinského revíru začalo pravidelně težit uhlí. V roce 1835 byla založena na úpatí Landeku, na východní hranici důlního pole Ferdinandovo štěstí, první hlubinná jáma tohoto dolu. V prostoru tohoto dolu, který v průběhu dob měnil své jméno na Strojní jáma, Anselm, Petershofen I/IV, Masaryk I, Eduarda Urxe, Eduard Urx, bylo v roce 1993 otevřeno Hornické muzeum v Ostravě, jehož rozvoj je právem podporován nadačními příspěvky Nadace LANDEK Ostrava. Vynikající spolupráce mezi nadací a muzeem je zárukou uskutečnění mnoha přínosných projektů.

Dnes představuje Landek, prohlášený v roce 1992 národní přírodní památkou, významnou naučnou, turistickou a odpočinkovou oblastí, která se bude nadále rozšiřovat díky programu Revitalizace Národní přírodní památky Landek zpracovaného v roce 1998 Nadací LANDEK Ostrava spolu s Klubem přátel Hornického muzea v Ostravě Program revitalizace získal v roce 1999 Cenu Henryho Forda za obnovu životního prostředí a kulturního dědictví v Evropě (Henry Ford European Conservation Awards).

Historie a význam Landeku je obsáhle popsán v monografii LANDEK - svědek dávné minulosti, jejíž zpracování a vydání podpořila Nadace LANDEK Ostrava v roce 1996. Monografie s mapou starých důlních děl na Landeku vyšla v češtině, němčině a v angličtině. Česká verze je v současné době rozebrána.