O nadaci

Co je to Nadace Landek Ostrava (dále jen Nadace):

 • je to nezisková organizace, která byla založena v roce 1994,
 • má 3 zakladatele (OKD Důl Odra, Klub přátel Hornického muzea, MOb Petřkovice),
 • 26. dubna 1998 byla zapsána Krajským obchodním soudem v Ostravě do seznamu nadací a nadačních fondů pod č. N-2 rozhodnutím čj. Firm 4042/98 Rg.,
 • má přidělené identifikační číslo IČO 60340053, logo nadace je možno si stáhnout zde
 • sídlo má na adrese Vítkovická 3108/11, 702 00 Ostrava – Moravská Ostrava, v pronajaté kanceláři,
 • Nadace Landek Ostrava je od roku členem 2002 Asociace nadací při Fóru dárců,
 • za svou činnost Nadace obdržela od Fóra dárců v roce 2012 Známku kvality FD,
 • pojmenovaná je po vrchu Landek, který se nachází nad soutokem Odry a Ostravice, kde pravěcí lidé před 23 tis. lety jako první na světě začali používat zde nalezené uhlí k udržování ohně ve svých ohništích a kde nález uhlí na úbočí kopce v roce 1780 započal mohutný průmyslový rozvoj celého ostravsko-karvinského regionu.
 • Loga nadace je možno si stáhnout zde.

Posláním a účelem Nadace Landek Ostrava je:

 • záchrana a údržba hornických památek a dokumentů, především v Ostravsko-karvinském revíru,
 • záchrana a údržba lokalit, které s hornictvím souvisejí nebo v minulosti kdykoliv souvisely,
 • seznamování veřejnosti s historií hornictví, jeho vývojem a významem,
 • zachování a obnovování starých hornických tradic a zvyků,
 • podporovat kulturní oblast v regionu i mimo něj.

Řízení a provoz Nadace:

 • Nadaci řídí 10 členná správní rada a kontroluje 3 členná dozorčí rada,
 • činnost členů těchto statutárních orgánů je bezplatná,
 • Nadace nemá žádné zaměstnance,
 • vlastní provoz Nadace zajišťují 4 pověření členové SR ve smyslu platného Statutu nadace,
 • Nadace nevlastní žádný hmotný movitý ani nemovitý majetek,
 • Nadace hospodaří s vyrovnaným ročním rozpočtem ve výši cca 1,6 mil. Kč,
 • z toho 1,1 mil. Kč poskytuje nadace na nadační příspěvky a 0,5 mil. Kč na režii nadace (administrativa nadace, repro a tiskové služby, účetní služby, bankovní poplatky),
 • roční účetní závěrka a Výroční zpráva je každý rok auditována odborným auditorem, více zde.
 • Nadace podává každoročně k Finančnímu úřadu v Ostravě daňové přiznání o dani z příjmů,
 • Nadace vede 2 běžné účty u Raiffeisenbank, a.s., tyto účty jsou tzv. transparentní, tzn., že jsou veřejně přístupné na webových stránkách banky,
 • základní jmění je uloženo na 2 účtech u J&T banky.

Hospodaření nadace se řídí:

 • obecně platnými zákony a předpisy, zejména novým občanským zákoníkem č. 89/2012 Sb. v části Fundace (§ 303-393) a v části Veřejná prospěšnost (§ 146-150), zákonem o účetnictví č. 563/91 Sb., a zákonem o daní z příjmů č. 586/92 Sb.,
 • Statutem nadace, více zde.
 • Vnitřním předpisem o hospodaření nadace, více zde.
 • Zásadami pro poskytování nadačních prostředků, více zde.
 • Jednacím řádem Správní rady nadace, více zde.
 • Etickým kodexem nadací, více zde.

Majetkové a personální vztahy nadace:

 • Nadace Landek Ostrava není majetkově ani personálně propojena s:
  • Hornickým muzeem (součást Landek Parku),
  • Landekparkem (jehož součástí je Hornické Muzeum) - majitel p. Ing. Jan Světlík, generální ředitel Vítkovice, a.s.,
  • Dolní oblastí Vítkovice, zájmové sdružení právnických osob,
  • OKD, a.s., (bývalý vlastník Hornického muzea),
  • Nadací OKD (založena jako podniková nadace a podporována OKD, má mnohonásobně vyšší rozpočet ze zdrojů OKD),
  • Klubem přátel Hornického muzea, občanským sdružením.
 • Jsou to však pro nadaci partnerské organizace.

Příjmy, dárci:

 • Nadace získává finanční prostředky z:
  • nadačních darů (poskytují dárci – právnické i fyzické osoby, municipality –., je uzavřena Darovací smlouva – účel poskytnutí daru na nadační program),
  • z grantů a účelových dotací (poskytují dárci - municipality, státní organizace),
  • reklamní činnosti (na základě uzavřené Smlouvy o spolupráci zajistí Nadace za úplatu umístění reklamního panelu dárce v objektu Landek Parku – za panel platí nadace poplatky Dolní oblasti Vítkovic, z.s.p.o.),
  • výnosů z nadačního kapitálu uloženého u J&T banky,
  • z jiných zdrojů.
 • Nadace rovněž může získávat od dárců věcné dary (služby, hmotný majetek) na základě Darovací smlouvy, které využívá budˇ ke své provozní činností nebo je dále realizuje prostřednictvím Nadačního programu.

Co přinese poskytnutí daru dárci:

 • uzavření transparentní Darovací smlouvy,
 • děkovný dopis ředitele nadace,
 • dar si může při splnění podmínek uvedených v § 20 odst. 8 zákona č. 586/1992 Sb. o daních z příjmu odečíst od základu daně,
 • prezentace dárce:
  • umístění jeho loga na webu Nadace,
  • umístění jeho loga ve Výroční zprávě,
  • zaslání Výroční zprávy, ve které je uvedena účast dárce na realizace nadačního programu,
  • zaslání vyhodnocení realizovaného projektu, včetně dokladů o jeho realizaci.