Nadace LANDEK Ostrava

 

O NADACI

Co je to Nadace Landek Ostrava (dále jen Nadace):

 • je to nezisková organizace, která byla založena v roce 1994
 • má 3 zakladatele (OKD Důl Odra, Klub přátel Hornického muzea, MOb Petřkovice)
 • 26. dubna 1998 byla zapsána Krajským obchodním soudem v Ostravě do seznamu nadací a nadačních fondů pod č. N-2 rozhodnutím čj. Firm 4042/98 Rg.
 • Nadace Landek Ostrava je od roku členem 2002 Asociace nadací při Fóru dárců
 • za svou činnost Nadace obdržela od Fóra dárců v roce 2012 Známku kvality FD
 • pojmenovaná je po vrchu Landek, který se nachází nad soutokem Odry a Ostravice, kde pravěcí lidé před 23 tis. lety jako první na světě začali používat zde nalezené uhlí k udržování ohně ve svých ohništích a kde nález uhlí na úbočí kopce v roce 1780 započal mohutný průmyslový rozvoj celého ostravsko-karvinského regionu
 • není majetkově ani personálně propojena s OKD, a.s. ani s Dolní oblastí Vítkovice z.s. (část Landek Park, dříve Hornické muzeum)

Posláním a účelem Nadace Landek Ostrava je:

 • záchrana a údržba hornických památek a dokumentů, především v Ostravsko-karvinském revíru
 • záchrana a údržba lokalit, které s hornictvím souvisejí nebo v minulosti kdykoliv souvisely
 • seznamování veřejnosti s historií hornictví, jeho vývojem a významem
 • zachování a obnovování starých hornických tradic a zvyků
 • podporovat kulturní oblast v regionu i mimo něj

Řízení a provoz Nadace:

 • Nadaci řídí 10 členná správní rada a kontroluje 3 členná dozorčí rada
 • činnost členů těchto statutárních orgánů je bezplatná
 • Nadace nemá žádné zaměstnance
 • vlastní provoz Nadace zajišťují 4 pověření členové SR ve smyslu platného Statutu nadace
 • Nadace nevlastní žádný hmotný movitý ani nemovitý majetek
 • Výroční zpráva je každý rok auditována odborným auditorem
 • Nadace podává každoročně k Finančnímu úřadu v Ostravě daňové přiznání o dani z příjmů
 • Nadace vede 2 běžné účty u Raiffeisenbank, a.s., tyto účty jsou tzv. transparentní, tzn., že jsou veřejně přístupné na webových stránkách banky
 • základní jmění je uloženo u J&T banky

Hospodaření nadace se řídí:

 • obecně platnými zákony a předpisy, zejména novým občanským zákoníkem č. 89/2012 Sb. v části Fundace (§ 303-393) a v části Veřejná prospěšnost (§ 146-150), zákonem o účetnictví č. 563/91 Sb., a zákonem o daní z příjmů č. 586/92 Sb.
 • Statutem nadace, více zde
 • Vnitřním předpisem o hospodaření nadace, více zde
 • Zásadami pro poskytování nadačních prostředků, více zde.
 • Jednacím řádem Správní rady nadace, více zde.
 • Etickým kodexem nadací, více zde.
 • Spisovým a archivačním řádem Nadace LANDEK Ostrava
 • Směrnicí pro implementaci GDPR (zpracování osobních údajů) do systému jednotlivých agend v Nadaci LANDEK Ostrava

Příjmy Nadace:

 • Nadace získává finanční prostředky z:
  • nadačních darů (poskytují dárci – právnické i fyzické osoby, municipality –., je uzavřena Darovací smlouva – účel poskytnutí daru na nadační program)
  • grantů a účelových dotací (poskytují municipality a státní organizace na základě uzavřené Smlouvy s uvedenými podmínkami poskytovatele)
  • reklamní činnosti (na základě uzavřené Smlouvy o spolupráci, zajistí Nadace za úplatu umístění reklamního panelu objednatele v objektu Landek Parku v Ostravě Petřkovicích)
  • výnosů z nadačního kapitálu uloženého u J&T banky
  • jiných zdrojů
 • Nadace rovněž může získávat od dárců věcné dary (služby, hmotný majetek) na základě Darovací smlouvy, které využívá budˇ ke své provozní činností nebo je dále realizuje prostřednictvím Nadačního programu.

Nadační program:

Nadace ze svých zdrojů spolufinancuje projekty, které jsou přihlášeny do výběrového řízení právnickými nebo fyzickými osobami a které jsou podle „Zásad pro poskytování nadačních prostředků“ schváleny správní radou Nadace.