AKTUALITY

Září 2020

 • Nadace LANDEK Ostrava vyhlašuje 1. kolo výběrového řízení na spolufinancování projektů z "Nadačního programu roku 2021". Přihlášky na podání žádostí a formuláře jsou ke stažení na webových stránkách Nadace LANDEK Ostrava v sekci ke stažení. Případné dotazy je možné zasílat na E-mailovou adresu
  info@nadace-landek.cz. Termín uzávěrky přihlášek: 15.10. 2020 Budou přijaty projekty v těchto oblastech:
  • Záchrana hornických a kulturních památek i dokumentů, zejména v ostravsko-karvinském regionu
  • Záchrana a údržba lokalit, které s hornictvím souvisí, nebo v minulosti souvisely
  • Seznamování veřejnosti a mládeže s historii hornictví, jeho vývojem a současností
  • Zachování a udržování starých hornických tradic a zvyků
  • Podpora kulturní oblasti v regionu
 • 2. kolo výběrového řízení bude mít uzávěrku 31. 3.2021

Červen 2020

 • Předseda Dozorčí rady nadace LANDEK Ostrava PhDr. Pavel Hamza a Ing. Aleš Stejskal člen Dozorčí rady oslavili 60. narozeniny. Gratulujeme oslavencům.

Květen 2020

 • Stručný popis projektů Nadačního programu 2020 – 2. kolo je umístěn v sekci Nadace – „Ke stažení“

Duben 2020

 • Do 2. kola výběrového řízení Nadačního programu 2020 na získání nadačního příspěvku podali žadatelé celkem 23 přihlášek projektů s celkovým požadavkem na spolufinancování ve výši 1 192 000 Kč. Správní rada schválila na zasedání dne 28.4.2020 zařazení do Nadačního programu celkem 22 projektů s celkovou částkou přiznaných nadačních příspěvků 765 000 Kč.
  Přehled projektů zařazených do Nadačního programu 2020 je uveden v tabulce.
  Stručný popis projektů Nadačního programu 2020 – 2. kolo bude zveřejněn v sekci Nadace – Ke stažení v červnu.
  Z limitu nadačních příspěvků určeného pro 2. kolo správní rada prozatím nerozdělila celkem 77 380 Kč. Správní rada schvaluje změnu termínu dodatečného výběrového řízení NP 2020 na 15. září 2020. Správní rada zároveň schválila, ze žadatel o nadační příspěvek musí být z Moravskoslezského kraje a projekt příslušet do kategorie
  • záchrana hornických památek nebo
  • pomoc při boji s koronavirem

Březen 2020

 • Vzhledem k mimořádné situaci prodlužujeme termín uzávěrky II.kola Nadačního programu pro rok 2020 do 15. 4. 2020.
 • Výroční zpráva 2019 je umístěna v sekci Nadace – „Ke stažení“

Únor 2020

 • Správní rada schválila na zasedání dne 25.2.2020 Účetní závěrku za rok 2019 a Výroční zprávu 2019 Nadace Landek Ostrava. Výroční zpráva bude zveřejněna v sekci Nadace – Ke stažení v březnu
 • Dne 25.2. se dožívá 80 let dlouholetý předseda Správní rady Nadace LANDEK Ostrava Ing. Miroslav Lenart. K významnému výročí mu Správní rada a Dozorčí rada Nadace blahopřeje!

Leden 2020

 • Nadace LANDEK OSTRAVA vyhlašuje 2. kolo výběrového řízení na získání nadačního příspěvku pro projekty zabývající se:
  • Záchranou hornických a kulturních památek a dokumentů, zejména v ostravsko-karvinském regionu
  • Záchranou a údržbou lokalit, které s hornictvím souvisí, nebo v minulosti souvisely
  • Seznamováním veřejnosti a mládeže s historii hornictví, jeho vývojem a současností
  • Zachováním a udržováním starých hornických tradic a zvyků
  • Podporou vzdělání, kultury a sportu v regionu
 • Přihláška do výběrového řízení je umístěna v sekci Nadace – Ke stažení. Vyplněnou přihlášku včetně příloh doručte do sídla Nadace do 31.3.2020. Výsledek výběrového řízení bude zveřejněn na webu Nadace po jeho schválení Správní radou nadace v závěru měsíce dubna. Vybrané projekty budou zařazeny do Nadačního programu 2020.

Prosinec 2019

Listopad 2019

 • Nadace Landek vydala kalendář „Těžní věže 2020“, náhled zde
 • Nadační program 2020 1. kolo byl umístěn do sekce „Ke stažení“
 • Sdružení inženýrů a techniků v hornictví (SITG Rybnik) v Polsku, konalo 46. skok přes kůži za účasti zástupců Nadace LANDEK Ostrava, součásti této akce bylo navštívení největšího muzea pivních nádob v Evropě

Říjen 2019

 • V 1. kole výběrového řízení Nadačního programu 2020 na získání nadačního příspěvku správní rada Nadace na svém zasedání vybrala a schválila 16 projektů s celkovou výší příspěvku 300 180 Kč, které budou zařazeny k financování do Nadačního programu 2020. Hlavními kritérii při výběru projektů byly v duchu „Zásad pro poskytování nadačních příspěvků“ hornictví a region. Přehled projektů Nadačního programu 2020 1. kolo je uveden v tabulce zde. Nadační program 2020 1. kolo bude po vytištění k dispozici v sekci „Ke stažení“. Přihlášky pro zařazení do 2. kola Nadačního programu 2020 budou mít uzávěrku 31. března 2020.
 • Ukončení prací na publikaci k 25. výročí Nadace LANDEK Ostrava a předání tiskárně
 • Exkurze a beseda v soukromé firmě FERRIT- výrobce důlních transportních systémů
 • Křest knihy "Osady a samoty Zadních hor v historii a obrazech"-Nadační program 2019 poř. č. 600
 • Křest publikace "Důl Dukla v proměnách času" - Nadační program 2019 poř. č. 580

Září 2019

 • předání kalendáře Těžní věže k tisku
 • účast na přednášce KPHMO -Ukončení těžby černého uhlí v Německu
 • účast na Dnech otevřených dveří DIAMO -Důl Maršál Jeremenko
 • účast na Hornických slavnostech OKD-kladení věnců u památníků důlních obětí v Karviné

Srpen 2019

 • Nadace LANDEK OSTRAVA vyhlašuje 1. kolo výběrového řízení "Nadačního programu roku 2020". Přihlášky a formuláře jsou ke stažení na webových stránkách Nadace LANDEK Ostrava v sekci ke stažení.
  Případné dotazy je možné zasílat na E-mailovou adresu info@nadace-landek.cz.
  Termín uzávěrky přihlášek: 15.10. 2019
   
  Budou přijaty projekty v těchto oblastech:
  • Záchrana hornických a kulturních památek i dokumentů, zejména v ostravsko-karvinském regionu
  • Záchrana a údržba lokalit, které s hornictvímj souvisí, nebo v minulosti souvisely
  • Seznamování veřejnosti a mládeže s historii hornictví, jeho vývojem a současností
  • Zachování a udržování starých hornických tradic a zvyků
  • Podpora vzdělání, kultury a sportu v regionu

Červenec 2019

 • Příprava na vydání kalendáře - Těžní věže 2020
 • Práce na publikaci ke 25.výročí nadace

Červen 2019

 • Zástupci Nadace LANDEK Ostrava se zúčastnili posledního rozloučení s výkonným tajemníkem Združení hornických cechů a spolků Slovenska panem JUDr.Dušanem Vilímem v Pezinku
 • Ve dnech 21.-23. 6. 2019 se konalo v Jihlavě již 23. Setkání hornických a hutnických měst a obcí, kterého se zúčastnili zástupci Nadace LANDEK Ostrava
 • příprava na vydání kalendáře - Těžní věže 2020, práce na publikaci ke 25.výročí nadace.

Květen 2019

 • 12. Setkání hornických měst, obcí a spolků Slovenska v Lubietové se zúčastnili zástupci nadace

Duben 2019

 • Správní rada nadace na 227. zasedání schválila projekty II.kola Nadačního programu pro rok 2019 K nahlédnutí zde
 • Zástupci nadace se zúčastnili 130. Skoku přes kůži v Chomutově
 • Do II. kola výběrového řízení Nadačního programu 2019 na získání nadačního příspěvku podali žadatelé celkem 32 přihlášek projektů s celkovým požadavkem 1 772 500 Kč. Z těchto přihlášek správní rada Nadace na svém dubnovém zasedání vybrala a schválila 29 projektů s celkovou výší příspěvku 922 000 Kč, které budou zařazeny k financování do Nadačního programu 2019. Hlavními kritérii při výběru projektů byly v duchu „Zásad pro poskytování nadačních příspěvků“ hornictví a region. Přehled projektů Nadačního programu 2019 I. kolo a II. kolo je uveden v tabulce zde. Nadační program 2019 II. kolo bude po vytištění k dispozici v sekci „Ke stažení“. Přihlášky pro zařazení do I. kola Nadačního programu 2020 budou mít uzávěrku 15. října 2019.

Březen 2019