AKTUALITY

Duben 2020

 • Do 2. kola výběrového řízení Nadačního programu 2020 na získání nadačního příspěvku podali žadatelé celkem 23 přihlášek projektů s celkovým požadavkem na spolufinancování ve výši 1 192 000 Kč. Správní rada schválila na zasedání dne 28.4.2020 zařazení do Nadačního programu celkem 22 projektů s celkovou částkou přiznaných nadačních příspěvků 765 000 Kč.
  Přehled projektů zařazených do Nadačního programu 2020 je uveden v tabulce.
  Stručný popis projektů Nadačního programu 2020 – 2. kolo bude zveřejněn v sekci Nadace – Ke stažení v červnu.
  Z limitu nadačních příspěvků určeného pro 2. kolo správní rada prozatím nerozdělila celkem 77 380 Kč a rozhodla prodloužit termín dodatečného výběrového řízení na rozdělení této zbývající částky do 15. června 2020. Správní rada zároveň schválila, ze žadatel o nadační příspěvek musí být z Moravskoslezského kraje a projekt příslušet do kategorie
  • záchrana hornických památek nebo
  • pomoc při boji s koronavirem

Březen 2020

 • Vzhledem k mimořádné situaci prodlužujeme termín uzávěrky II.kola Nadačního programu pro rok 2020 do 15. 4. 2020.
 • Výroční zpráva 2019 je umístěna v sekci Nadace – „Ke stažení“

Únor 2020

 • Správní rada schválila na zasedání dne 25.2.2020 Účetní závěrku za rok 2019 a Výroční zprávu 2019 Nadace Landek Ostrava. Výroční zpráva bude zveřejněna v sekci Nadace – Ke stažení v březnu
 • Dne 25.2. se dožívá 80 let dlouholetý předseda Správní rady Nadace LANDEK Ostrava Ing. Miroslav Lenart. K významnému výročí mu Správní rada a Dozorčí rada Nadace blahopřeje!

Leden 2020

 • Nadace LANDEK OSTRAVA vyhlašuje 2. kolo výběrového řízení na získání nadačního příspěvku pro projekty zabývající se:
  • Záchranou hornických a kulturních památek a dokumentů, zejména v ostravsko-karvinském regionu
  • Záchranou a údržbou lokalit, které s hornictvím souvisí, nebo v minulosti souvisely
  • Seznamováním veřejnosti a mládeže s historii hornictví, jeho vývojem a současností
  • Zachováním a udržováním starých hornických tradic a zvyků
  • Podporou vzdělání, kultury a sportu v regionu
 • Přihláška do výběrového řízení je umístěna v sekci Nadace – Ke stažení. Vyplněnou přihlášku včetně příloh doručte do sídla Nadace do 31.3.2020. Výsledek výběrového řízení bude zveřejněn na webu Nadace po jeho schválení Správní radou nadace v závěru měsíce dubna. Vybrané projekty budou zařazeny do Nadačního programu 2020.

Prosinec 2019

Listopad 2019

 • Nadace Landek vydala kalendář „Těžní věže 2020“, náhled zde
 • Nadační program 2020 1. kolo byl umístěn do sekce „Ke stažení“
 • Sdružení inženýrů a techniků v hornictví (SITG Rybnik) v Polsku, konalo 46. skok přes kůži za účasti zástupců Nadace LANDEK Ostrava, součásti této akce bylo navštívení největšího muzea pivních nádob v Evropě

Říjen 2019

 • V 1. kole výběrového řízení Nadačního programu 2020 na získání nadačního příspěvku správní rada Nadace na svém zasedání vybrala a schválila 16 projektů s celkovou výší příspěvku 300 180 Kč, které budou zařazeny k financování do Nadačního programu 2020. Hlavními kritérii při výběru projektů byly v duchu „Zásad pro poskytování nadačních příspěvků“ hornictví a region. Přehled projektů Nadačního programu 2020 1. kolo je uveden v tabulce zde. Nadační program 2020 1. kolo bude po vytištění k dispozici v sekci „Ke stažení“. Přihlášky pro zařazení do 2. kola Nadačního programu 2020 budou mít uzávěrku 31. března 2020.
 • Ukončení prací na publikaci k 25. výročí Nadace LANDEK Ostrava a předání tiskárně
 • Exkurze a beseda v soukromé firmě FERRIT- výrobce důlních transportních systémů
 • Křest knihy "Osady a samoty Zadních hor v historii a obrazech"-Nadační program 2019 poř. č. 600
 • Křest publikace "Důl Dukla v proměnách času" - Nadační program 2019 poř. č. 580

Září 2019

 • předání kalendáře Těžní věže k tisku
 • účast na přednášce KPHMO -Ukončení těžby černého uhlí v Německu
 • účast na Dnech otevřených dveří DIAMO -Důl Maršál Jeremenko
 • účast na Hornických slavnostech OKD-kladení věnců u památníků důlních obětí v Karviné

Srpen 2019

 • Nadace LANDEK OSTRAVA vyhlašuje 1. kolo výběrového řízení "Nadačního programu roku 2020". Přihlášky a formuláře jsou ke stažení na webových stránkách Nadace LANDEK Ostrava v sekci ke stažení.
  Případné dotazy je možné zasílat na E-mailovou adresu info@nadace-landek.cz.
  Termín uzávěrky přihlášek: 15.10. 2019
   
  Budou přijaty projekty v těchto oblastech:
  • Záchrana hornických a kulturních památek i dokumentů, zejména v ostravsko-karvinském regionu
  • Záchrana a údržba lokalit, které s hornictvímj souvisí, nebo v minulosti souvisely
  • Seznamování veřejnosti a mládeže s historii hornictví, jeho vývojem a současností
  • Zachování a udržování starých hornických tradic a zvyků
  • Podpora vzdělání, kultury a sportu v regionu

Červenec 2019

 • Příprava na vydání kalendáře - Těžní věže 2020
 • Práce na publikaci ke 25.výročí nadace

Červen 2019

 • Zástupci Nadace LANDEK Ostrava se zúčastnili posledního rozloučení s výkonným tajemníkem Združení hornických cechů a spolků Slovenska panem JUDr.Dušanem Vilímem v Pezinku
 • Ve dnech 21.-23. 6. 2019 se konalo v Jihlavě již 23. Setkání hornických a hutnických měst a obcí, kterého se zúčastnili zástupci Nadace LANDEK Ostrava
 • příprava na vydání kalendáře - Těžní věže 2020, práce na publikaci ke 25.výročí nadace.

Květen 2019

 • 12. Setkání hornických měst, obcí a spolků Slovenska v Lubietové se zúčastnili zástupci nadace

Duben 2019

 • Správní rada nadace na 227. zasedání schválila projekty II.kola Nadačního programu pro rok 2019 K nahlédnutí zde
 • Zástupci nadace se zúčastnili 130. Skoku přes kůži v Chomutově
 • Do II. kola výběrového řízení Nadačního programu 2019 na získání nadačního příspěvku podali žadatelé celkem 32 přihlášek projektů s celkovým požadavkem 1 772 500 Kč. Z těchto přihlášek správní rada Nadace na svém dubnovém zasedání vybrala a schválila 29 projektů s celkovou výší příspěvku 922 000 Kč, které budou zařazeny k financování do Nadačního programu 2019. Hlavními kritérii při výběru projektů byly v duchu „Zásad pro poskytování nadačních příspěvků“ hornictví a region. Přehled projektů Nadačního programu 2019 I. kolo a II. kolo je uveden v tabulce zde. Nadační program 2019 II. kolo bude po vytištění k dispozici v sekci „Ke stažení“. Přihlášky pro zařazení do I. kola Nadačního programu 2020 budou mít uzávěrku 15. října 2019.

Březen 2019